دستگاه ایران خرمشهر اخبار حوادث

دستگاه: ایران خرمشهر اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی دمای مسکن در مناطق پایتخت کشور عزیزمان ایران

به گزارش دنیای اقتصاد ؛ زیرپوست بازار مسکن پایتخت کشور عزیزمان ایران از تصویر العمل معاملات به رشد قابل توجه قیمت ها در مناطق مصرفی حکایت دارد. بررسی حجم معام

دمای مسکن در مناطق پایتخت کشور عزیزمان ایران

دمای مسکن در مناطق تهران

عبارات مهم : بازار

دلایل انجماد ناگهانی معاملات ملک در مناطق پرفروش

به گزارش دنیای اقتصاد ؛ زیرپوست بازار مسکن پایتخت کشور عزیزمان ایران از تصویر العمل معاملات به رشد قابل توجه قیمت ها در مناطق مصرفی حکایت دارد. بررسی حجم معاملات و سطح قیمت آپارتمان در ۲۲ منطقه پایتخت نشان می دهد ماه گذشته قیمت ها در مناطق پروزن – دارای سهم اوج از کل معاملات ملک در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران – با بیشترین رشد نقطه ای نسبت به سایر مناطق مواجه شد و در عین حال، دمای معاملات (حجم خرید) در همین مناطق به شدت سقوط کرد.

در منطقه ۵ که همواره مقصد غالب خریداران مصرفی هست، ماه گذشته تحت تاثیر رشد ۲۸ درصدی میانگین قیمت، حجم خرید ۵ درصد نسبت به دی ۹۵ کم کردن یافت. این در حالی است که حجم معاملات منطقه ۵ در آذر امسال ۳۶ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال زیاد کردن یافته بود. سقوط شیب رشد معاملات مسکن در مناطقی از جنس منطقه ۵ – همچون منطقه ۴ و مناطق جنوبی پایتخت – به وضوح قابل ردیابی هست. «کسری طبیعی» واحدهای مسکونی کم متراژ، «کمبود مصنوعی» فایل فروش ناشی از طمع گروهی از بساز و بفروش ها و همچنین ورود متقاضیان به «فاز احتیاط» در مواجهه با قیمت های پیشنهادی، مجموعه عوامل شکل دهنده انجماد ناگهانی در معاملات مسکن مناطق مصرفی محسوب می شوند. مناطق لوکس ولی به علت رسوب فایل، رکورد بیشترین فروش با کمترین رشد قیمتی را در اختیار گرفتند.

دمای مسکن در مناطق پایتخت کشور عزیزمان ایران

پیامدهای بروز دو واکنش‌ها از سمت عرضه بازار مسکن باعث شده است از یکسو روند رونق معاملات در دی ماه متوقف نشود و از سوی دیگر شیب رشد معاملات ماهانه مسکن را به یک سوم کم کردن داده هست. بررسی اوضاع معاملات منطقه ای مسکن در دی ماه نشان می دهد طرف تقاضا اگرچه در تصمیم گیری جهت خرید با احتیاط عمل می کند و به هر قیمت پیشنهادی نامتعارفی اقبال نشان نمی دهد، ولی در مناطق مصرفی به رشد قابل توجه قیمت ها تصویر العمل نشان داده است.

این در حالی است که دو واکنش‌ها متفاوت از سمت عرضه در مناطق متفاوت اوضاع بازار مسکن را تحت تاثیر قرار داده هست. یک واکنش‌ها از ناحیه عرضه محرک رونق غیرتورمی بازار مسکن بوده که در مناطق شمالی پایتخت مشهود است و واکنش‌ها دیگر مخرب رونق بازار مسکن بوده و پیامد آن به صورت کم کردن شتاب معاملات ماهانه مسکن در نخستین ماه زمستان در مناطقی همچون منطقه ۵ بروز و ظهور یافته است.

به گزارش دنیای اقتصاد ؛ زیرپوست بازار مسکن پایتخت کشور عزیزمان ایران از تصویر العمل معاملات به رشد قابل توجه قیمت ها در مناطق مصرفی حکایت دارد. بررسی حجم معام

به گزارش «دنیای اقتصاد»، بررسی اوضاع معاملات مسکن در مناطق ۲۲ گانه شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران حاکی از این است که رشد نقطه ای قیمت مسکن از ۱۴ درصد در آذرماه به ۱۵ درصد در دی ماه رسیده است و به این ترتیب رشد قیمت مسکن در مقایسه با ماه های مشابه سال ۹۵ به صفر میل می کند و به یک واحد درصد محدود شده است هست. از سوی دیگر تغییرات ماهانه قیمت مسکن در دی ماه با یک واحد درصد کم کردن نسبت به آذر ماه همراه شده است است.

قیمت مسکن در آذر ۹۶ حدود ۴ درصد نسبت به آبان ماه زیاد کردن یافت و این در حالی است که رشد قیمت در دی ماه نسبت به آذر، ۳ درصد بوده هست. به این ترتیب شیب رشد قیمت مسکن در دی ماه نزدیک به صفر و به بیان دیگر سرعت رشد قیمت در این ماه قدری کندتر شده است هست. این در حالی است که بررسی تغییرات حجم معاملات مسکن نشان دهنده کم کردن رشد نقطه ای معاملات از ۵۲ درصد در آذر ماه به ۱۳ درصد در دی ماه هست؛ به این معنا که حجم معاملات مسکن در پایتخت کشور عزیزمان ایران طی آذر ماه با رشد قابل توجه ۵۲ درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته همراه بود، ولی این اوضاع در دی ماه تکرار نشد و رشد ۱۳ درصدی معاملات نسبت به دی ۹۵ در بازار معاملات مسکن رقم خورد.

افزون بر این، معاملات مسکن در آذر ماه با ۲۰ درصد رشد نسبت به آبان همراه شد ولی تغییرات ماهانه معاملات در دی نسبت به آذر ۷ درصد بوده است.

دمای مسکن در مناطق پایتخت کشور عزیزمان ایران

بر این اساس اگرچه حجم معاملات مسکن همچنان با رشد همراه بوده هست، ولی از شتاب معاملات به میزان قابل توجهی کاسته شده است و شیب رشد معاملات ماهانه مسکن در دی ماه به یک سوم کم کردن یافته هست. بررسی «دنیای اقتصاد» از پشت صحنه این رخداد در بازار مسکن حاکی از این است که در ماه گذشته تغییری در میزان تقاضای موثر در بازار مسکن رخ نداده و متقاضیان خرید مسکن البته با ورود به فاز احتیاط در مواجهه با قیمت های پیشنهادیهمچنان در بازار حاضر هستند، ولی سکان تغییرات مخرب اکنون در اختیار طرف عرضه قرار دارد، به نحوی که دو واکنش‌ها متفاوت در طرف عرضه، دو نتیجه متفاوت را در حجم معاملات مناطق متفاوت پایتخت رقم زده هست. یک واکنش‌ها از ناحیه عرضه که محرک رونق غیرتورمی بازار مسکن بوده، در مناطق شمالی یک و سه رخ داده و موجب شده است این مناطق در دی ماه با بالاترین رشد معاملات مسکن اعم از نقطه ای و ماهانه روبه رو شوند.

طرف عرضه بازار مسکن در این دو منطقه با حفظ سطح متعارف قیمت مسکن و پرهیز از زیاد کردن قیمت پیشنهادی خارج از دامنه مورد انتظار با توجه به اوضاع سایر پارامترهای اثرگذار بر قیمت، توانست دو منطقه یک و سه را که در دوره رکود در زمره کم معامله ترین مناطق پایتخت قرار داشتند با رشد قابل توجه حجم معاملات همراه کند. ارزیابی اوضاع معاملات مناطق پایتخت کشور عزیزمان ایران نشان می دهد حجم معاملات مسکن در منطقه یک طی دی ماه با ۲۴ درصد رشد نسبت به آذر ماه و ۵۴ درصد رشد نسبت به دی سال گذشته روبه رو شده است و این در حالی است که تغییرات ماهانه حجم کل معاملات مسکن در پایتخت کشور عزیزمان ایران در نخستین ماه زمستان ۷ درصد بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد ؛ زیرپوست بازار مسکن پایتخت کشور عزیزمان ایران از تصویر العمل معاملات به رشد قابل توجه قیمت ها در مناطق مصرفی حکایت دارد. بررسی حجم معام

بالاترین رشد معاملات در حالی در منطقه یک رقم خورده که این منطقه بعد از منطقه ۲۰ با کمترین میزان رشد نقطه ای قیمت مسکن در دی ماه روبه رو بود. میانگین قیمت معاملات مسکن نخستین ماه زمستان در منطقه یک فقط ۶ درصد رشد کرد و با ثبت این تغییرات تک رقمی، اثر مثبت واکنش‌ها سمت عرضه به لحاظ قیمت گذاری بر رونق معاملات مشهود شد. منطقه سه نیز وضعیتی مشابه منطقه یک دارد و رتبه دوم رشد نقطه ای حجم معاملات مسکن در دی ماه را به خود تخصیص داده شده است داده هست. طی ماه گذشته حجم معاملات در منطقه سه با ۴۵ درصد رشد نسبت به دی ۹۵ در حالی یک رکورد خاص به لحاظ تغییرات نقطه ای در این منطقه را ثبت کرد که میزان رشد قیمت در معاملات این منطقه نسبت به میانگین قیمت معاملات در آذرماه، منفی بوده است.

از آنجا که عمده ساخت وسازهای چند سال گذشته آپارتمان های لوکس متراژ در مناطق شمالی پایتخت کشور عزیزمان ایران بوده و در مقابل، عمده متقاضیان خرید مسکن که اکنون در بازار حضور دارند، در جست وجوی آپارتمان های میان متراژ و کوچک متراژ مصرفی هستند، مالکان و سازنده ها در مناطق یک و سه که میزبان تعداد قابل توجهی از منزل های خالی لوکس متراژ هست، متناسب با اوضاع موجود بازار و تحت تاثیر کمبود تقاضای این گروه از آپارتمان ها، از زیاد کردن قیمت پیشنهادی خارج از محدوده متعارف خودداری کرده اند و نتیجه این واکنش‌ها در ماه گذشته با رشد غیرتورمی معاملات مسکن در مناطق لوکس پایتخت کشور عزیزمان ایران که سال ها است دچار معضل رسوب منزل های خالی هستند، نمایان شد. به این ترتیب اوضاع بازار مسکن در مناطق یک و سه جهت هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار مسکن «برد – برد» است.

دمای مسکن در مناطق پایتخت کشور عزیزمان ایران

انجماد در مناطق پرفروش بازار مسکن

به گزارش «دنیای اقتصاد»، در سوی دیگر بازار مسکن یک واکنش‌ها مخرب از ناحیه عرضه باعث شده است معاملات مسکن در بعضی از مناطق پرفروش بازار با انجماد روبه رو شود. منطقه ۵ که طی بیش از یک سال گذشته همواره به عنوان پرمعامله ترین بخش بازار مسکن پایتخت آشنا می شود و بیشترین سهم از معاملات ماهانه در میان مناطق ۲۲ گانه را از آن خود می کند، دی ماه تحت تاثیر واکنش‌ها مخرب سمت عرضه با چرخش ناگهانی معاملات روبه رو شد؛ به نحوی که شیب رشد معاملات مسکن در این منطقه یکباره سقوط کرد.

در حالی که حجم معاملات در منطقه ۵ در آذر ماه ۳۶ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد کرده بود، این اوضاع نه تنها در دی ماه تکرار نشد، بلکه معاملات این منطقه با ۵ درصد رشد منفی در مقایسه با دی ۹۵ همراه شد. این آمار ممکن است شبهه تاثیر میزان تقاضا را بر کم کردن معاملات منطقه ۵ ایجاد کند و بعضی تصور کنند، حضور طرف تقاضا در بازار مسکن کمرنگ و زمینه ساز کم کردن رشد معاملات در بعضی مناطق مصرفی شده است هست. ولی مقایسه پارامتر قیمت نشان می دهد اوضاع انجماد در مناطق پرمعامله ارتباطی با حضور طرف تقاضا ندارد. در حالی که میانگین قیمت مسکن در دی ماه ۱۵ درصد نسبت به دی ۹۵ رشد کرده هست، میزان رشد نقطه ای قیمت مسکن در منطقه ۵ تقریبا دو برابر میانگین بوده و با ثبت رشد ۲۸ درصدی قیمت، رکورد بیشترین تورم نقطه ای مسکن را در نخستین ماه زمستان از آن خود کرده است.

این منطقه همچنین بعد از منطقه ۲ بیشترین تغییرات ماهانه قیمت مسکن را با ثبت رشد ۵ درصدی نسبت به آذرماه، به خود تخصیص داده شده است داده هست. طبعا در صورتی که کمبود تقاضا عامل کم کردن رشد معاملات در منطقه ۵ بود، قیمت مسکن در این منطقه تحت تاثیر مکانیزم عرضه – تقاضا باید با کم کردن روبه رو می شد، ولی رکورد رشد قیمت در این منطقه اثبات کننده حفظ اوضاع تقاضا در بازار است.

علت این چرخش معاملاتی واکنش‌ها مخرب سمت عرضه بازار مسکن است که به دو شکل «کسری طبیعی عرضه» و «کمبود مصنوعی فایل» بروز و ظهور پیدا کرده هست. کسری طبیعی عرضه ناشی از تشخیص نادرست سازنده ها در چند سال گذشته و حبس منابع مالی در ساخت وسازهای لوکس به جای ساخت مسکن مصرفی متناسب با عمده تقاضای موجود در بازار مسکن است که موجب شده است فایل های نوساز و تازه ساز متناسب با تقاضای مصرفی در بازار مسکن طی دست کم یک سال گذشته با کم کردن روبه رو شود و در نتیجه این اوضاع از سهم معاملات آپارتمان های زیر پنج سال ساخت در این مدت کاسته شده است و به سهم معاملات آپارتمان های میانسال و کهنه ساز اضافه شده است هست. کمبود مصنوعی فایل نیز نمود دیگری از واکنش‌ها مخرب سکاندار مهم بازار مسکن در شرایط فعلی است.

بسیاری از سازنده هایی که مالک آپارتمان های نوساز و اخیرا تکمیل شده است متناسب با نیاز و بودجه تقاضای مصرفی بازار مسکن هستند، با مشاهده حفظ اوضاع تقاضا در بازار مسکن و نیز مشاهده نوسانات قیمت ارز در هفته های اخیر، با طمع زیاد کردن افسارگسیخته قیمت مسکن از فروش واحدهای مسکونی آماده عرضه خود موقتا انصراف داده و فایل های خود را از بازار خارج کرده اند. اوضاع منطقه ۴ به عنوان دومین منطقه پرمعامله پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز اگرچه اندکی از منطقه ۵ بهتر ارزیابی می شود، ولی از این واکنش‌ها مخرب سمت عرضه مصون نبوده و شیب رشد نقطه ای معاملات در این نقطه از بازار مسکن در مقایسه با آذرماه به یک پنجم رسیده است.

رشد نقطه ای قیمت مسکن در این منطقه طی ماه گذشته ۱۰ واحد درصد کمتر از رشد نقطه ای قیمت در منطقه ۵ بوده و میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در این منطقه در مقایسه با دی ۹۵ حدود ۱۸ درصد رشد کرده هست. از طرفی میزان رشد نقطه ای معاملات در منطقه ۴، ۱۲ درصد بوده که نسبت به رشد نقطه ای منفی معاملات در منطقه ۵، اوضاع بهتری دارد. رشد ماهانه معاملات مسکن در دی ماه در منطقه ۴ نیز ۴ درصد بوده و قیمت مسکن هم در مقایسه با آذر ماه با رشد ۳ درصدی روبه رو بوده که یک واحد درصد از رشد ماهانه قیمت مسکن در منطقه ۵ کمتر است.

مقایسه میانگین قیمت مسکن در مناطق ۴ و ۵ نشان می دهد در شرایطی که میانگین قیمت مسکن در پایتخت در آخر دی ماه به حدود پنج میلیون و ۱۴۰ هزار تومان در هر مترمربع رسیده هست، قیمت مسکن در منطقه ۵ در ماه گذشته به بیش از شش میلیون تومان زیاد کردن یافته و حدود یک میلیون تومان از میانگین قیمت در پایتخت کشور عزیزمان ایران زیاد هست. این در حالی است که میانگین قیمت مسکن در منطقه ۴ قدری ارزان تر از میانگین قیمت مسکن در کل معاملات پایتخت هست. پیامد این اوضاع کم کردن ۲ واحد درصدی سهم معاملات ماهانه مسکن در منطقه ۵ است که در صورت ادامه واکنش‌ها مخرب سمت عرضه، با توجه به جایگاه این منطقه در معاملات می تواند موجب ورود لطمه بزرگی به رونق بازار مسکن شود.

در مناطق جنوبی پایتخت نیز رشد منفی معاملات نقطه ای در حالی رقم خورده که این اوضاع در آذر ماه حاکم نبوده هست. این اوضاع حاصل کم کردن قدرت خرید در مناطق جنوبی شهر هست، چراکه میانگین قیمت نقطه ای مسکن در اغلب این مناطق نیز بیش از ۱۰ درصد رشد داشته هست. به گزارش «دنیای اقتصاد»، کارشناسان هشدار می دهند در صورت استمرار قیمت گذاری نامتعارف در بازار مسکن، اوضاع رونق که عموما در دوره های دست کم دو ساله رخ می دهد، حداکثر تا نیم سال آینده دوام می آورد و حتی جهت مدت یک سال پیاپی نیز ادامه نخواهد داشت.

این اوضاع شاید در ماه های اول جهت سمت عرضه برد و جهت سمت تقاضا باخت به همراه داشته باشد، ولی بعد از مدتی به علت جلوگیری از پایداری رونق غیرتورمی، عملا به اوضاع «باخت – باخت» تبدیل می شود، چراکه با سقوط دوباره بازار مسکن به ورطه رکود عمیق، متقاضیان مسکن بازار را ترک خواهند کرد و جریان اقتصادی معاملات از بین می رود.

واژه های کلیدی: بازار | معاملات آپارتمان | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs